Vi utfører en rekke tjenester

Fra spettrensk, bolting, fanggjerder, støtteforebygninger til snø, steinsprangnett og betongsprøytning

Fjelloppdrag kan utføres fra tau, kran eller lift. Under ser du en liste over noen tjenester vi utfører.

Fjellrensk

Fjellet kan spyles med vann og høyt trykk før det gås over med spettrensk. Det vil si at erfarne ansatte løsner steiner som kan løsnes med spett. En del av fjellrenskingsjobben er også ofte vegetasjonsrensk. Dette for å hindre vegetasjon i å slå røtter, noe som igjen kan medføre rotspreng og evt. nedfall. I noen tilfeller må farlige fjellpartier løses opp ved bruk av sprenging.

Songamur

Et mindre tregjerde som benyttes for å holde på plass masser som ligger bakenfor gjerde

Fanggjerder

Dette kan utføres fra 250kJ til 8000kJ og er ETAG 027 sertifiserte. Bildet viser ett gjerde på 5000kJ, kan besiktiges ved E6 Minnesund. Dette er ett gjerde fra Trumer

Steinsprangnett

Nett som monteres på fjellskjæringer for å stein og mindre blokker på plass og hindre nedfall.

Wirenett

Brukes for å sikre blokker og større steinmasser.

Macmatnett

Et finmasket nett som samler opp mindre løsmasser i fjellet. Små stein, grus og jordmasser.

Isnett

Forhindrer at is som bygger seg opp på fjellskjæringer faller ut i veibane ved tining. Er det samme som steinsprangnett bare montert med avstand fra fjellet (ca. 30 cm) slik at is fremdeles henger fast når det tiner og løsner fra fjellet.

Betongsprøyting

Dette benyttes til fjell og brannsikring, ute i dagen benyttes det også som løsmassesikring av skåringer i sammen med løsmasse stag for å stabilisere.

Dette utfører vi enten med maskin som på bildet eller som håndsprøyting med en tilhenger montert pumpe.

Festing med grove bolter eller stag

Brukes i tilfeller hvor fjellet er svært porøst. Noen ganger må det borres opp til  åtte meter inn i fjellet for å finne solid feste. Det bruks da selvborende stag som et alternativ til bolter.

Tunnelsikring

Tunnelvelv sjekkes, renskes og sikres for løse steiner/blokker. Det som ikke kan taes ned boltes fast.